Poniżej zamieszczamy do pobrania kartę zgłoszenia dziecka do klasy I. DO klasy "0"- obowiązuje nabór elektroniczny 

 

Karta

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 12 na rok szkolny 2016/17:

Terminarz: Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce Nr 21/2016 z dnia 25.01.2016r.- Termin rekrutacji

Kryteria naboru do klasy I Szkoły Podstawowej nr 12 w Kielcach

Uchwała nr XVII/317/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 20e ust. 3, 4, oraz art. 20zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1])), Rada Miasta Kielce uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Kielce, wraz z ilością odpowiadających im punktów:
1) Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Kielce - 100 pkt.
2) Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły - 50 pkt.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów o przyjęciu decydować będzie losowanie przeprowadzone w sposób jawny, w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły podanym do publicznej wiadomości na trzy dni przed jego wykonaniem.

§ 2.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 są odpowiednio:
1) oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania kandydata;
2) oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły.

 

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I SP 12 w Kielcach (rejon SP 12)

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy SP12 (poza obwodem SP 12)

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach,
ul. Wspólna 17ogłasza nabór na rok szkolny 2016/2017dzieci pięcioletnich
i sześcioletnich do klasy zerowej i klasy pierwszej.

Zapraszamy na Dzień Otwarty naszej szkoły -12 marca 2016r. o godz. 11.00 zainteresowanych rodziców wraz z dziećmi.


W programie:
-spotkanie z Dyrekcją szkoły
-występy naszych uczniów
-pokazowe zajęcia plastyczno-techniczne
-ćwiczenia z tablicą interaktywną
-zuchowe zabawy i pląsy

Serdecznie zapraszamy!

Wyszukiwarka